Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu eshop.krutimaso.cz (dále jen „VOP“) provozovaném obchodní společnosti PROMINENT CZ s.r.o., IČ: 27312453, se sídlem Brniště 4, PSČ 471 29, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23841 (dále jen Dodavatel“) pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém portálu eshop.krutimaso.cz (dále jen „e-shop“).

I. Úvodní ustanovení – služba/y – popis, změny obchodních podmínek

1.1. Tyto VOP e-shopu upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při využití služeb e-shopu (dále jen „Smlouva“) a to na základě uzavírané smlouvy o dodávce zboží mezi Dodavatelem a spotřebitelem (dále jen „Zákazník“). Smlouva o dodávce zboží je uzavírána prostřednictvím portálu eshop.krutimaso.cz a to tak, že Zákazník má zájem uzavřít kupní smlouvu s Dodavatelem v e-shopu o dodávce zboží a nebo smlouvu o dodávce služby.

1.2. Tyto VOP upravují právní vztahy vzniklé v souvislosti s nákupem zboží Zákazníka jako spotřebitele a Dodavatele. Tyto VOP neupravují vztahy mezi Dodavatelem a odběratelem zboží, které vznikají na základě nákupu zboží za účelem jeho dalšího prodeje.

1.3. V případě odchylných ustanovení, která upravují dodávku zboží nebo služeb, a která jsou obsažená na internetovém portálu eshop.krutimaso.cz, mají přednost před těmito VOP.

1.4. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Dodavatelem.

1.5. Dodavatel může kdykoliv přistoupit ke změně VOP, přičemž o této změně bude vždy informovat Zákazníky na portálu eshop.krutimaso.cz.

II. Uzavření Smlouvy mezi Dodavatelem a Zákazníkem

2.1. Dodavatel prostřednictvím portálu eshop.krutimaso.cz nabízí zboží nebo služby, a to včetně ceny tohoto zboží nebo služby. Ceny jsou vždy uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Dodavatel v omezeném období nabízí Zákazníkovi zboží nebo služby za zvýhodněných podmínek, přičemž poskytnutí nabízené slevy je podmíněno splněním podmínek, které Dodavatel specifikuje u každé takové slevové akce na portálu eshop.krutimaso.cz.

2.2. Zákazníkem realizuje nákup zboží nebo služby prostřednictvím internetového portálu eshop.krutimaso.cz (dále jen „Nákup“).

2.3. Zákazník při objednání Zboží garantuje Dodavateli svoji právní způsobilost k uzavření kupní smlouvy a bere na vědomí, že je povinen při Nákupu uvádět o své osobě veškeré pravdivé a úplné informace, které Dodavatel požaduje k řádnému uzavření smlouvy. Rovněž prohlašuje, že nakoupené Zboží nebude používat k dalšímu prodeji třetím osobám. V případě, že Zákazník neuvede pravdivé a úplné informace o své osobě, nebo Dodavatel zjistí, že Zákazník není způsobilý k uzavření smlouvy a nebo Dodavatel zjistí, že Zákazník nakupuje zboží nebo služby za účelem jeho dalšího prodeje, má Dodavatel právo nepřistoupit k uzavření smlouvy. Zákazník před uzavřením smlouvy se seznámil s těmito VOP a tyto v plné míře akceptuje zadáním objednávky zboží nebo služeb. Zákazník zadáním Objednávky prohlašuje, že objednání zboží nebo služeb je projevem jeho pravé a svobodné vůle.

2.4. Pro uzavření Smlouvy zvolí na e-shopu Zákazník požadovaný druh a množství zboží a/nebo nabízené služby. Dále při uzavření smlouvy uvede adresu, na kterou mu bude Nákup doručován, přičemž bere na vědomí možnost doručit Zboží na adresu prodejny Dodavatele. Zákazník se zavazuje, že objednané Zboží do stanoveného termínu vyzvedne a při vyzvednutí splní podmínky, které Dodavatel stanoví pro vyzvednutí objednaného zboží (dále jen „Objednávka“).

2.5. Zákazník je oprávněn změnit Objednávku a údaje do této Objednávky zadané pouze do okamžiku, do kterého odešle Objednávku prostřednictvím e-shopu. Zákazník odesláním objednávky garantuje, že má zájem o uzavření Smlouvy o dodávce zboží a/ nebo služeb v rozsahu objednaném na e-shopu a rovněž garantuje, že jím zadané údaje jsou úplné a správné. Dodavatel po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to formou elektronické pošty na adresu, kterou Zákazník ve své Objednávce zadal. Dodavatel neodpovídá za škodu způsobenou Zákazníkovi v důsledku nesprávně zadaných údajů Zákazníkem v Objednávce.

2.6. Dodavatel je vždy oprávněn Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky a to telefonicky, nebo písemně. V případě, že bude mít Dodavatel důvodné pochybnosti o zadané Objednávce a Zákazník zadané údaje dodatečně nepotvrdí, má Dodavatel právo nepřistoupit k uzavření Smlouvy.

2.7. Kupní smlouva mezi Dodavatelem a Zákazníkem je uzavřena předáním zboží z Objednávky do rukou Zákazníka nebo jeho zástupce. Zástupcem je každá osoba, která se nachází v bytě Zákazníka, a která převezme od Dodavatele zboží. V prodejně Dodavatele je oprávněn vyzvednout objednané zboží Zákazník, nebo osoba, která se prokáže číslem Objednávky. Dodavatel neodpovídá za stav, že zboží převezme jiná osoba než Zákazník, a která se prokáže číslem objednávky. Zákazník v této souvislosti bere na vědomí, že nesmí údaje o zadané objednávce (včetně jejího potvrzení) zpřístupnit neoprávněné osobě.

2.8. Dodavatel je oprávněn neuzavřít Smlouvu se Zákazníkem, který podstatným způsobem porušil Smlouvu, VOP, nebo pravidla chování na internetovém portálu eshop.krutimaso.cz.

2.9. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.

III. Změna a Storno Objednávky

3.1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení internetovým portálem eshop.krutimaso.cz, její změna je možná pouze po vzájemné dohodě s Dodavatelem. Storno Objednávky je možné prostřednictvím internetového portálu eshop.krutimaso.cz nejpozději do 20:00 hod. dne předcházejícího dni doručení zboží. V den doručení může Zákazník změnit (a to pouze s výslovným souhlasem Dodavatele) pouze čas doručení anebo adresu doručení. Od okamžiku, kdy je zboží již vypraveno Zákazníkovi, není možné provést storno Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení.

3.2. Zákazník je ve změně i ve stornu Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo účtu pro vrácení ceny Nákupu.

3.3. V případě storna Objednávky dle výše uvedeného bude již zaplacená částka Nákupu poukázána na účet Zákazníka uvedený ve stornu Objednávky (nebude-li storno takový údaj obsahovat, pak na účet, z něhož byla provedena platba na zaplacení ceny Nákupu) a pokud Dodavatel zboží již vyexpedoval, je Zákazník povinen zaplatit storno poplatek ve výši kupní ceny zboží z Objednávky, na jehož zaplacení je Dodavatel oprávněn započíst si odpovídající část z ceny Nákupu.

IV. Přihlášení do e-shopu

4.1. Zákazník při registraci svého zákaznického účtu zadá své heslo, za jehož důvěrnost v plné míře odpovídá Zákazník.

4.2. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu Dodavatele prostřednictvím e-shopu informovat, pokud zjistí, že došlo ke zneužití či zpřístupnění svého zákaznického účtu neoprávněnou osobou. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Služby, je Dodavatel oprávněn účet Zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla.

V. Reklamace zboží

5.1. Zákazník je povinný dodané zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné vady neprodleně reklamovat v e-shopu, přičemž při reklamaci je povinen předložit doklad o dodání zboží. Zjevné vady je povinen Zákazník reklamovat ihned při převzetí Zboží.

VI. Kupní cena

6.1. Kupní cenu a případné další náklady dle Smlouvy uhradí Zákazník sjednanou formou. Před zaplacením kupní ceny není Dodavatel povinen realizovat dodávku Zboží, pokud nebude sjednáno něco jiného.

6.2. Kuní cena je splatná nejpozději při předání zboží z Objednávky, pokud nebude sjednán termín splatnosti dříve. Na zaplacení ceny Nákupu se použije Kauce a případný přeplatek se Zákazníkovi vrátí na účet, ze kterého Kauci zaplatil; nedoplatek Zákazník nedoplácí. Závazek Zákazníka k úhradě Kupní ceny je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele.

6.3. Dodavatel vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po úhradě ceny a předání Nákupu daňový doklad.

6.4. V kupní ceně není zahrnuta cena za službu dodání zboží na místo určené v Objednávce. Výše skutečné kupní ceny za dodání Zboží na místo sjednané v den, co byla učiněna Objednávka zboží, je uvedena v e-shopu před odesláním objednávky.

6.5. Dodavatel je oprávněn změnit čas doručení Zboží, je však o této změně povinen informovat včas Zákazníka.

VII. Odpovědnost a záruky

7.1. Dodavatel odpovídá Zákazníkovi za vady služeb a/nebo Zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Dodavatel odpovídá Zákazníkovi, že služba/zboží při převzetí nemá vady.

7.2. Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, je povinen Zboží reklamovat a za podmínek stanovených příslušným právním předpisem má možnost požadovat dodání bezvadného Zboží, nebo za podmínek stanovených obecně závazným právním předpisem může od uzavřené smlouvy odstoupit.

7.3. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Dodavatel nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod internetového portálu eshop.krutimaso.cz.

7.4. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby Dodavatele a Dodavatel dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně e-shopu vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím zákaznické linky e-shopu a nebo prostřednictvím e-mailu, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

VIII. Další práva a povinnosti

8.1. Zákazník se zavazuje při používání internetového portálu eshop.krutimaso.cz dodržovat stanovené postupy stanovené e-shopem a dodržovat veškerá pravidla jeho užíván tak, aby nedošlo k jakémukoliv omezení, či zneužití nabízených služeb e-shopem. Zákazník se vzdává práva na úhradu jakékoliv újmy, která by mu vznikla v souvislosti s používáním e-shopu, tím není dotčeno právo na reklamaci dodaného Zboží.

8.2. Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel může dočasně znepřístupnit e-shop z technický, či jiných důvodů, současně bere na vědomí, že je Dodavatel oprávněn kdykoliv ukončit registraci Zákazníka a to zejména z důvodů porušování pravidel jeho užívání.

IX. Komunikace mezi Dodavatelem a Zákazníkem

9.1. Veškerá komunikace mezi Dodavatelem a Zákazníkem bude realizována prostřednictvím elektronické pošty, nebo telefonicky. Zákazník je oprávněn doručovat písemnosti Dodavateli prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zásilka se má za doručenou dnem jejího doručení do e-mailové schránky. V případě, že e-mailová schránka bude Zákazníkem zrušena, účastníci sjednávají, že zásilka se považuje za doručenou okamžikem jejího odeslání.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah související s užitím internetového portálu eshop.krutimaso.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě soudního sporu mezi Zákazníkem a e-shopem je místně příslušným soudem soud podle sídla provozovatele e-shopu.

10.2. V případě sporu mezi Zákazníkem a e-shopem může Zákazník využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

10.3. E-shop je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

10.4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

XI. Kontaktní údaje zákaznické podpory

Internetový portál/ e-shop:
eshop.krutimaso.cz

Zákaznická telefonická linka:
+ 420 778 522 458

Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na eshop@masoprominent.cz.

Nepodaří-li se je vyřešit, lze se obrátit na orgány státního dozoru a soud. Uvedené Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti změnou původních všeobecných obchodních podmínek e-shopu eshop.krutimaso.cz, a to dnem 23. listopadu 2020.

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0,00